Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bestellen & leveren

 • Deadline bestellen 18 oktober – leveren tussen 24 en 28 oktober.
 • Deadline bestellen 22 november – leveren tussen 28 november en 2 december.
 • Deadline bestellen 13 december – leveren tussen 19 en 23 december.
 • Voor de verkoopdagen kun je bestellingen plaatsen tot 15 december. Eventueel kun je op 27 december tot 17:00 uur nog items toevoegen aan deze orders. Hierna kunnen orders voor de verkoopdagen niet meer gewijzigd worden en kan ook niet meer bijbesteld worden.

Leveringen, recht van retour en facturatie

 • Bestellingen met leverdatum voor kerst worden in overleg met afnemer samengevoegd.
 • De goederen zullen door Vuurwerkbunker.nl Nederland worden bezorgd op de overeengekomen plaats en op de overeengekomen wijze. Vuurwerkbunker.nl Nederland behoudt zich het recht af te wijken van afgesproken levertijden, dit zal altijd na overleg plaatsvinden.
 • Op de afgenomen artikelen zit geen recht van retour.
 • Franco levering bij afname van minimaal 30 karton per afleveradres in Nederland.
 • Bij niet-franco levering wordt € 85.- logistieke kosten in rekening gebracht.
 • Betalen van factuur geschiedt uiterlijk binnen 7 dagen na leverdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 • Vanwege de hoge transportkosten zijn wij genoodzaakt om bij elke levering de dieseltoeslag door te rekenen.

Eigendomsovergang en risico

 • Behoudens het gestelde in de volgende bulletin zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de afnemer overgaan bij aflevering.
 • Zolang afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Vuurwerkbunker.nl Nederland zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de afnemer over, zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens Vuurwerkbunker.nl Nederland heeft voldaan.

Aansprakelijkheid

 • Vuurwerkbunker.nl Nederland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit, dat de afnemer (of diens afnemer) de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

Overmacht

 • De afgesproken leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Vuurwerkbunker.nl Nederland door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.5.2. Van overmacht aan de zijde van Vuurwerkbunker.nl Nederland is sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Vuurwerkbunker.nl Nederland ontstaan, daaronder begrepen de situatie dat aanvulling van de voorraad op korte termijn onmogelijk blijkt. Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden vertraagd wordt, zijn zowel Vuurwerkbunker.nl Nederland als afnemer bevoegd om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. Vuurwerkbunker.nl Nederland heeft in dat geval slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. Indien de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Vuurwerkbunker.nl Nederland gerechtigd de overeengekomen prijs van de reeds afgeleverde goederen, alsmede de gemaakte kosten, in rekening te brengen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Vuurwerkbunker.nl Nederland. Voor zover een afnemer in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.